Guest user from 18.207.129.82    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 2
Additional Strokes: 2
Total Strokes: 4

Pronunciation

Pinyin: huà, huā, huò
Cantonese: faa3
JapaneseKun: BAKERU KAWARU BAKASU
JapaneseOn: KA KE
Korean: HWA
Vietnamese: hoá

Dictionary definitions

Unicode: change, convert, reform; -ize

CE-Dict: to make into/to change into/-ization/to ... -ize/to transform/abbr. for 化學|化学[hua4 xue2]

Soothill: To transform, metamorphose: (1) conversion by instruction, salvation into Buddhism; (2) magic powers 通力 of transformation, of which there are said to be fourteen mental and eight formal kinds. It also has the meaning of immediate appearance out of the void, or creation 無而忽起; and of giving alms, spending, digesting, melting, etc.

English-Chinse-English Dictionary of Buddhist terms (Stardict): (Buddhism) (1) To teach, to guide (asa^dhya). (2) To regulate. (3) To manifest through transformation (nirma^na). (4) To reincarnate. (5) The transformation-body buddha (nirma^na-ka^ya). (6) The passing away of an eminent monk.

21 Century bidirectional dictionary: 1.to change; to transform
2.to influence
3.to melt
4.to digest

朗道漢英字典 - Lang Dao: burn up; change; convert; melt; spend; turn

懶蟲簡明漢英詞典: burn up; change; convert; melt; spend; turn

湘雅醫學專業詞典: brood

說文解字 - Shuowen: 《𠤎部》化 教行也。从𠤎从人,𠤎亦聲。

康熙字典文字版 【子集下】【匕字部】 化
〔古文〕𠤎𠯒𠏁【唐韻】【正韻】呼霸切【集韻】【韻會】火跨切,𠀤花去聲。【說文】化,敎行也。【增韻】凡以道業誨人謂之敎。躬行于上,風動于下,謂之化。【老子·道德經】我無爲而民自化。又以德化民曰化。【禮·樂記】化民成俗。又【韻會】天地隂陽運行,自有而無,自無而有,萬物生息則爲化。又泛言攺易,亦曰變化。【易·繫辭】擬議以成其變化。又貨賄貿易曰化。【書·益稷】懋遷有無化居。又革物曰化。【周禮·春官·大宗伯】合天地之化。【註】能生非類曰化。【疏】鳩化爲鷹之類。皆身在而心化。若䑕化爲鴽,雀化爲蛤蜃之等,皆據身亦化,故云能生非類。又【正韻】告誥諭使人回心曰化。【書·大誥】肆予大化,誘我友邦君。又【公羊傳·桓六年】化我也。【註】行過無禮謂之化,齊人語也。【疏】哀六年傳云:𨻰乞曰:常之母有魚菽之祭,願諸大夫之化我也。亦是行過無禮之事。又州名。【韻會】漢屬合浦郡,宋攺化州。又【正韻】呼瓜切,音花。【後漢·馮衍傳】與時變化。【章懷太子註】音花。又【韻補】叶胡隈切,音回。【三略】變動無常,因敵變化。不爲事先,動而輒隨。【𨻰琳·大荒賦】越洪寧之蕩蕩兮,追𤣥漠之造化。跨三五其無偶兮,邈卓立而獨奇。又叶呼戈切,音訶。【離騷】初旣與余成言兮,後悔遁而有他。余旣不難夫離別兮,傷靈脩之數化。又叶許旣切,希去聲。【後漢·傅幹皇后箴】在昔明后,日新其化。匪惟訓外,亦訓于內。又叶呼臥切,呼去聲。【白虎通】火之爲言化也。陽氣用事,萬物變化也。【釋名】火,化也,消化物也。【漢書·敘傳】偪上幷下,荒殖其貨。侯服玉食,敗俗傷化。又【總要】化音吪,差錯也,謬言也。从人匕會意。小篆與匕混,故加言作訛。【史記·天官書】其人逢俉化言。

Foguang Dictionary of Buddhism (佛光大辭典)  (一)梵語sa^dhya。指教導眾生,使其轉化改變。即普通所謂之教化、勸化(勸入正道)、化導、化益(利益教化)、化度(教化濟度)等。教化他人者,稱為‘能化’;被教化者,稱為‘所化’;佛陀則為‘化主’。佛陀不以一定之方式而隨順眾生之根機教化,稱為‘適化無方’。又隨緣作適宜之教導,稱為‘隨緣化物’(物指眾生)。漸漸以順當之方法教化眾生,稱為‘順化’,而對不服之眾生則以違逆之方法教化,稱為‘逆化’。﹝大乘本生心地觀經卷三、成唯識論卷十﹞
 (二)指改變而成為其他者。例如佛、菩薩為教化眾生,而以其神通變化成種種相貌。最初‘化’之一詞意指變化、化作、化現、化生(忽然生起)、幻化(如幻之化現)等普通用語,後則指化身、化土、化佛、化菩薩、權化(以為方便手段之暫時假相)等普通用語。此外,化身以身、語、意三業來教化眾生,稱為三化,即身化、語化、意化。此三化與三輪、三種神變、三種示導、三示現等語同義。﹝觀佛三昧海經卷三、觀無量壽經﹞
 (三)指遷化。乃人之遷移化滅,即死亡之意。

Ding Fubao - Dictionary for Buddhist Studies (丁福保:佛學大辭典) (術語)常曰教化,教人轉化惡為善也。法華經方便品曰:“從佛受化。”又曰:“化一切眾生,皆令入佛道。”華嚴經疏五曰:“化謂教化。”【又】(術語)謂以通力變現種種之相也。此能變化之心,有十四種,所變化之相,有八種。大品經一曰:“解了諸法如幻。(中略)如化。”大乘義章十五曰:“無而忽起,名之為化。”

Buddhism words and phrases to teach, to guide
transformation

CF-Dict: changer/transformer/fondre/digérer/se transformer en imitant un modèle/éduquer/transformer les moeurs/convertir/(suffixe) -fier/-iser

Han-De-Dict: verändern, verwandeln, umwandeln (V)/-isierung Bsp.: 城市化 城市化 -- Urbanisierung; Bsp.: 平準化 平准化 -- Standardisierung; Bsp.: 專業化 专业化 -- Spezialisierung/auflösen (einer Substanz) (V)/schmelzen (V)