Guest user from 54.92.193.89    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 3
Total Strokes: 3

Pronunciation

Pinyin: tǔ, dù, chǎ, tú
Cantonese: tou2
JapaneseKun: TSUCHI
JapaneseOn: DO TO
Korean: THO TWU
Vietnamese: thổ

Dictionary definitions

Unicode: soil, earth; items made of earth

CE-Dict: earth/dust/clay/local/indigenous/crude opium/unsophisticated/one of the eight ancient musical instruments 八音[ba1 yin1]

Soothill: Bhū; bhūmi; pṛthivī. Earth, locality, local, vulgar.

English-Chinse-English Dictionary of Buddhist terms (Stardict): (1) Earth, ground, land, soil. (2) Country, region. (3) A residence. (4) Countryside, hometown. (5) As "earth" one of the five elements (Wuxing 五行) in early Chinese cosmology.

21 Century bidirectional dictionary: 1.soil; earth
2.the ground; the land
3.local; native
4.indigenous
5.crude

朗道漢英字典 - Lang Dao: dust; earth; ground; homemade; land; local; soil; unrefined
【醫】 clay; earth; geo-; terra; terrae

懶蟲簡明漢英詞典: dust; earth; ground; homemade; land; local; soil; unrefined

湘雅醫學專業詞典: clay;earth;terra

說文解字 - Shuowen: 《土部》土 地之吐生物者也。二象地之下、地之中,物出形也。凡土之屬皆从土。

康熙字典文字版 【丑集中】【土字部】 土
【唐韻】【正韻】他魯切【集韻】【韻會】統五切,𠀤吐上聲。五行之一。【說文】地之吐生物者也。二象地之下,地之中,土物出形也。【易·離彖傳】百穀草木麗乎土。【書·禹貢】冀州厥土惟白壤,兗州厥土黑墳,靑州厥土白墳,徐州厥土赤埴墳,揚州荆州厥土惟塗泥,豫州厥土惟壤下土墳壚,梁州厥土靑黎,雍州厥土惟黃壤。 又【書·禹貢】徐州厥貢惟土五色。【註】諸侯受命,各錫以方色土,建大社于國中,一曰冢土。【詩·大雅】乃立冢土。 又后土,取厚載之義。共工氏子句龍爲后土,位在中央,主於四季各十八日。【禮·月令】中央土,其日戊己,其帝黃帝,其神后土。【周禮·冬官考工記】土以黃,其象方。 又星土,星所主土。【周禮·春官】保章氏以星土辨九州之地。 又度也。土圭之土訓度。詳圭字註。 又業也。【皇極經世】獨夫以百畝爲土,大夫以百里爲土,諸侯以四境爲土,天子以九州爲土,仲尼以萬世爲土。 又星名,一曰鎮星。【漢書】作塡。詳塡字註。 又地名。【春秋·僖二十八年】公會晉侯,齊侯,宋公,蔡侯,鄭伯,衞子,莒子,盟于踐土。【註】鄭地。 又姓。句龍爲后土,子孫爲氏。 又【廣韻】【正韻】徒古切【集韻】【韻會】動五切,𠀤音杜。【揚子·方言】東齊謂根曰土,非專指桑根白皮。【郭璞註】《方言》引《詩》作桑土,非。 又【集韻】【韻會】【正韻】𠀤董五切,音覩。圜土,獄城也。【周禮·秋官】以圜土聚敎罷民。 又【介之推龍蛇歌】五蛇從之,周流天下。龍反其淵,安其壤土。下音戸,尸土俱在姥韻。【字彙】作叶音,非。又【集韻】丑下切,音姹。土苴,不眞物。一曰查滓,糞草糟粕之類。又【字彙補】同都切,音徒。土門,北方之族。門音瞞。見周書異域傳。
考證:〔【說文】地之吐生物者也。二象地之下,地之中,物出形也。〕 謹照原文物出上增土字。

Buddhism words and phrases earth, ground, land, soil

Japanese Places Tsuchi (loc)


Do (loc)

Japanese-English River and Water Resources Glossary earth
earth retaining
soil

CF-Dict: terre/sol/poussière/local/rustique

Han-De-Dict: Erde (u.E.) (S)/Radikal Nr. 32 = Erde, Boden, Land, unkultiviert (u.E.) (S)