Guest user from 3.234.241.200    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 3
Total Strokes: 3
Variants:

Pronunciation

Pinyin: cùn, cǔn
Cantonese: cyun3
JapaneseKun: HAKARU TOKI KI
JapaneseOn: SUN SON
Korean: CHON
Vietnamese: thốn

Dictionary definitions

Unicode: inch; small, tiny; KangXi radical 41

CE-Dict: a unit of length/inch/thumb

Soothill: An inch.

21 Century bidirectional dictionary: 1.a unit of length equal to one-third decimeter
2.very small; little

朗道漢英字典 - Lang Dao: inch; very little; very short
【機】 inch

懶蟲簡明漢英詞典: inch; very little; very short

湘雅醫學專業詞典: cunkou pulse; cun

說文解字 - Shuowen: 《寸部》寸 十分也。人手卻一寸,動𧖴,謂之寸口。从又从一。凡寸之屬皆从寸。

康熙字典文字版 【寅集上】【寸字部】 寸
【唐韻】【集韻】倉困切【韻會】【正韻】村困切,𠀤村去聲。【說文】十分也,人手卻一寸,動𧖴謂之寸口。从又从一。【徐曰】一者,記手腕下一寸。此指事也。【家語】布指知寸。【前漢·律歷志】度量衡皆起於黃鐘之律,一黍爲分,十分爲寸,十寸爲一尺。又寸者,忖也,有法度可忖也。凡法度字皆从寸。 又姓。【正字通】明嘉靖中梓潼令寸居敬。 又叶徒玩切,音叚。【庾信·喜晴應詔詩】伏泉遠習坎,隂風已回巽。桐枝長舊圍,蒲節抽新寸。叶上建傳堰獻。楊愼曰:巽音蒜,寸音斷,或曰建傳堰獻在今霰韻,古音霰翰諫三韻通。
備考:【篇海類編】俗等字。

Buddhism words and phrases inch

CF-Dict: unité de longueur qui équivaut à 3,33 cm/pouce/très peu/très court

Han-De-Dict: sehr wenig (u.E.) (Adj)/Daumen (u.E.)/Masseinheit (ca 3,5cm) (u.E.)

Finnish: peukalo, tuuma, pieni, laki