Guest user from 54.92.193.89    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 5
Total Strokes: 5

Pronunciation

Pinyin: guā
Cantonese: gwaa1
JapaneseKun: URI
JapaneseOn: KA
Korean: KWA
Vietnamese: qua

Dictionary definitions

Unicode: melon, gourd, cucumber; rad. 97

CE-Dict: melon/gourd/squash

Soothill: Gourd, melon, etc.

21 Century bidirectional dictionary: 1.a creeping plant bearing large edible fruit or the fruit (some of which are considered vegetables), including melon, squash, cucumber, etc.

21 Century bidirectional science and technology dictionary: 尤指甜瓜、西瓜等melon - 園藝

朗道漢英字典 - Lang Dao: melon

懶蟲簡明漢英詞典: melon

說文解字 - Shuowen: 《瓜部》瓜 㼌也。象形。凡瓜之屬皆从瓜。

康熙字典文字版 【午集上】【瓜字部】 瓜
【唐韻】【正韻】古華切【集韻】【韻會】姑華切,𠀤音騧。【說文】㼌也。象形。【詩·豳風】七月食瓜。【禮·曲禮】爲天子削瓜者副之。又【月令】孟夏之月,王瓜生。【註】王瓜,萆挈也。【前漢·食貨志】菜茹有畦瓜瓠果蓏。【齊民要術】二月辰日宜種瓜。【廣雅】龍蹄獸掌,羊骹兔頭,桂支蜜筩,𤬒蛌貍頭,皆瓜屬也。 又木瓜。【詩·衞風】投我以木瓜,報之以瓊琚。【傳】木瓜。楙木也。可食之木。【周禮·冬官考工記·弓人】凡取幹之道七,柘爲上,檍次之,檿桑次之,橘次之,木瓜次之,荆次之,竹爲下。 又天瓜,栝樓別名。見【本草綱目】。 又昆侖瓜,茄子別名。見【酉陽雜俎】。 又匏瓜,星名。【史記·天官書】匏瓜有靑黑星守之,魚鹽貴。【註】匏瓜,一名天雞。在河鼓東。匏瓜明,則歲大熟也。 又守瓜,蟲名。【爾雅·釋蟲】蠸輿父,守瓜。【註】今瓜中黃甲小蟲,喜食瓜葉。故曰守瓜也。 又地名。【左傳·宣十五年】晉侯賞桓子狄臣千室,亦賞士伯以瓜衍之縣。又【襄十四年】昔秦人迫逐,乃祖吾離于瓜州。【註】瓜州,地在今燉煌。【正字通】今鎭江有瓜州,異地同名。 又國名。【正字通】柯枝國別種曰木瓜。穴居,男女裸體,紉結草木葉蔽前後。見星槎勝覽。 又瓜田,複姓。【前漢·王莽傳】有瓜田儀。 又【韻補】叶攻乎切,音孤。【左傳·哀十七年】衞侯夢于北宮,見人登昆吾之觀,被髮北面而譟,曰:登此昆吾之墟,緜緜生之瓜。余爲渾良夫,叫天無辜。 又叶古禾切,音戈。【道藏歌】仙童掇朱實,神女獻玉瓜。浴身丹液池,濯髮甘泉波。 【集韻】俗作苽,非。
考證:〔【廣雅】龍蹄獸掌,羊駁兔頭,桂髓蜜筩,小靑大班,皆瓜名也。〕 謹照原文駁改骹。髓改支。小靑大班改𤬒蛌貍頭。瓜名改瓜屬。

Buddhism words and phrases gourd

CF-Dict: melon/courge/pastèque

Han-De-Dict: Kürbis (u.E.) (S)/Radikal Nr. 97 = Melone, Kürbis, Gurke (u.E.) (S)