Guest user from 54.92.193.89    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 6
Total Strokes: 6

Pronunciation

Pinyin: yáng
Cantonese: joeng4
JapaneseKun: HITSUJI
JapaneseOn: YOU
Korean: YANG
Vietnamese: dương

Dictionary definitions

Unicode: sheep, goat; KangXi radical 123

CE-Dict: sheep/CL:頭|头[tou2],隻|只[zhi1]

Soothill: avi (अवि), a sheep, goat, ram.

21 Century bidirectional dictionary: 1.a sheep, ram ewe, lamb, wether, a shearling, or teg

朗道漢英字典 - Lang Dao: sheep

懶蟲簡明漢英詞典: sheep

湘雅醫學專業詞典: Caprine

說文解字 - Shuowen: 《羊部》羊 祥也。从𦫳,象頭角足尾之形。孔子曰:“牛羊之字以形舉也。”凡羊之屬皆从羊。

康熙字典文字版 【未集中】【羊字部】 羊
【廣韻】與章切【集韻】【韻會】余章切【正韻】移章切,𠀤音陽。【說文】羊,祥也。从𦫳,象頭角尾之形。孔子曰:牛羊之字,以形舉也。【玉篇】豕屬也。【易·說卦】兌爲羊。【註】其質好剛鹵。【詩·召南】羔羊之皮。【傳】小曰羔,大曰羊。【禮·曲禮】羊曰柔毛。【月令】食麥與羊。【註】羊,火畜也。時尚寒,食之以安性也。 又麢羊。【爾雅·釋獸】麢,大羊。【註】似羊而大,角圓銳,好在山崖閒。 又鳥名。【家語】齊有一足之鳥,飛集于公朝。齊侯使使問孔子,孔子曰:此鳥名商羊,水祥也。 又姓。【左傳·閔二年】羊舌大夫。【註】羊舌,氏也。【公羊傳疏】子夏傳與公羊高。【史記·梁孝王世家】齊人羊勝。 又官名。【周禮·夏官·羊人註】羊屬南方火,司馬火官,故在此。 又白羊,匈奴國名。【史記·匈奴傳】幷樓煩,白羊,河南。 又【前漢·禮樂志】雙飛常羊。【註】猶逍遙也。【屈原·離騷】聊逍遙以相羊。【註】逍遙,相羊,皆遊也。

Buddhism words and phrases sheep, goat

CF-Dict: mouton, chèvre

Han-De-Dict: allg. für Schaf oder Ziege (S, Bio)/Radikal Nr. 123 = Schaf, Ziege (Variante: 羋)