Guest user from 3.229.142.175    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 6
Additional Strokes: 2
Total Strokes: 5

Pronunciation

Pinyin: réng, rèng, nǎi
Cantonese: jing4 naai5
JapaneseOn: JOU NYOU JI NI
Vietnamese: ạc nẩy

Dictionary definitions

CE-Dict: see 芋艿[yu4 nai3]

說文解字 - Shuowen: 《艸部》艿 艸也。从艸乃聲。

康熙字典文字版 【申集上】【艸字部】 艿
【唐韻】如乗切【集韻】【韻會】如蒸切【正韻】如陵切,𠀤音仍。謂陳根草不芟,新草又生,相因仍也。所謂燒火艿者也。【唐書·裴延齡傳】延齡妄言:長安咸陽閒,得陂艿數百頃。【正字通】芿、艿同。◎按《唐韻》分爲兩字,艿平聲,芿去聲。《集韻》二字雖通,然平聲則以艿爲主,去聲則以艿爲附,其意微有差別,古人必有所據。且考《唐書》,亦兩字分見,不宜倂合,今从《唐韻》。