Guest user from 35.173.57.84    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 6
Additional Strokes: 3
Total Strokes: 6

Pronunciation

Pinyin: zì, zǐ, zī
Cantonese: zi2 zi6

Dictionary definitions

說文解字 - Shuowen: 《艸部》芓 麻母也。从艸子聲。一曰芓卽枲也。

康熙字典文字版 【申集上】【艸字部】 芓
【唐韻】疾置切,音字。【說文】麻母也。一曰芓,卽枲也。 又【博雅】隄也。 又【正韻】祖似切,音子。與耔通。【周禮·天官】甸師帥其屬,而耕耨王籍。【註】耨,芸芓也。 又音慈。【前漢·食貨志】引《詩》曰:或芸或芓。讀作平聲。 又【集韻】津之切,音兹。草名。芸也。 亦作茡。