Guest user from 34.204.191.0    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 6
Additional Strokes: 9
Total Strokes: 12

Pronunciation

Pinyin: jiān
Cantonese: gaan1

Dictionary definitions

說文解字 - Shuowen: 《艸部》葌 艸,出吳林山。从艸姦聲。

康熙字典文字版 【申集上】【艸字部】 葌
【集韻】居顏切,音奸。【山海經】吳林之山,其中多葌草。【吳越春秋】吾師作冶,夫妻入冶爐中,後世麻絰葌服,然後敢鑄。 又山名。【山海經】昆吾山又西百二十里曰葌山,葌水出焉。
考證:〔【吳越春秋】干將鑄劍,夫妻人冶爐中,後世麻經葌服,然後敢鑄。〕 謹照原文干將鑄劍改吾師作冶。麻經改麻絰。