Guest user from 3.229.142.175    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 6
Additional Strokes: 12
Total Strokes: 15

Pronunciation

Pinyin: jué, zuì
Cantonese: zyut3
JapaneseOn: SETSU SECHI SEI SAI

Dictionary definitions

Unicode: handful

CE-Dict: coarse grass used to show rank

說文解字 - Shuowen: 《艸部》蕝 朝會束茅表位曰蕝。从艸絕聲。《春秋國語》曰:“致茅蕝,表坐。”

康熙字典文字版 【申集上】【艸字部】 蕝
【唐韻】子悅切【集韻】租悅切,𠀤音撮。【晉語】楚爲荆蠻置茅蕝。【註】蕝謂束茅而立之,所以𦄲酒。 又通蕞。【前漢·叔孫通傳】與其弟子百餘人爲綿蕞。【師古註】蕞同蕝。 又【纂文】蕝,今纂字。又祖芮切,音橇。【唐韻古音】引《史記·夏本紀》泥行乗。註:徐廣曰:他書或作蕝。索隱曰:蕝音子芮反。 又【六書正譌】小也。