Guest user from 34.204.191.0    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 6
Additional Strokes: 12
Total Strokes: 15

Pronunciation

Pinyin: dǒng
Cantonese: dung2
JapaneseOn: TOU TSU ZU
Korean: TONG

Dictionary definitions

說文解字 - Shuowen: 《艸部》蕫 鼎蕫也。从艸童聲。杜林曰:藕根。

康熙字典文字版 【申集上】【艸字部】 蕫
【唐韻】多動切【韻會】覩動切,𠀤音董。【爾雅·釋草】𦽍蕫。【疏】狀似蒲而細,可爲屩,亦可綯以爲索。 又【說文】杜林曰:蕅根也。 又【廣韻】徒紅切,音童。義同。○按《六書正譌》云:又姓,別作董。考,古文重、童雖可通用,然董字經典從無从蕫者。正譌之說非。
考證:〔【爾雅·釋草】𦽍蕫。【疏】狀似蒲而細,可爲屩,亦可陶以爲索。〕 謹照原文可陶改可綯。