Guest user from 54.221.75.115    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 6
Total Strokes: 6
Traditional Form:
Variants:

Pronunciation

Pinyin: huǐ, chóng
Cantonese: cung4 wai2
JapaneseKun: MUSHI
JapaneseOn: CHUU KI
Korean: HWEY CHWUNG
Vietnamese: trùng

Dictionary definitions

Unicode: insects, worms; KangXi radical 142

Soothill: Insect, reptile; any creeping thing; animal, man as of the animal kingdom.

湘雅醫學專業詞典: worm

說文解字 - Shuowen: 《虫部》虫 一名蝮,博三寸,首大如擘指。象其臥形。物之微細,或行,或毛,或蠃,或介,或鱗,以虫為象。凡虫之屬皆从虫。

康熙字典文字版 【申集中】【虫字部】 虫
【唐韻】許偉切【集韻】詡鬼切,𠀤音卉。【廣韻】鱗介總名。【說文】一名蝮,博三寸,首大如擘指,象其臥形,物之微細,或行、或毛、或蠃、或介、或鱗,以虫爲象。凡虫之屬皆从虫。【玉篇】古文虺字。註見三畫。【佩觿集】蛇虫之虫爲蟲豸,非是。○按《說文》《玉篇》《類篇》等書,虫䖵蟲皆分作三部,虫吁鬼切,䖵古䰟切,蟲持中切,截然三音,義亦各別。《字彙》《正字通》合䖵蟲二部倂入虫部,雖失古人分部之意,而披覽者易于查考,故姑仍其舊。若《六書正譌》以爲虫卽蟲省文,則大謬也。
(蟲)【唐韻】直弓切【集韻】【韻會】【正韻】持中切,𠀤音种。【說文】从三虫,象形。凡蟲之屬皆从蟲。【大戴禮】有羽之蟲三百六十,而鳳凰爲之長。有毛之蟲三百六十,而麒麟爲之長。有甲之蟲三百六十,而神龜爲之長。有鱗之蟲三百六十,而蛟龍爲之長。有倮之蟲三百六十,而聖人爲之長。【爾雅·釋蟲】有足謂之蟲,無足謂之豸。【周禮·冬官考工記·梓人】外骨內骨,郤行仄行,連行紆行,以脰鳴者,以注鳴者,以旁鳴者,以翼鳴者,以股鳴者,以胷鳴者,謂之小蟲之屬,以爲雕琢。【大戴禮】二九十八,八主風,風主蟲。故蟲八月化也。【荀子·勸學篇】肉腐出蟲。 又【詩·大雅】蘊隆蟲蟲。【傳】蟲蟲而熱也。 又桃蟲,鳥名。【詩·周頌】肇允彼桃蟲。【傳】桃蟲,鷦也,鳥之始小終大者。 又【書·益稷】華蟲作繪。【孔註】雉也。 又地名。【左傳·昭十九年】宋公伐邾,圍蟲三月。【註】蟲,邾邑。 又書名。【魏志·裴松之註】邯鄲淳善蒼雅蟲篆。 又姓。【前漢·功臣表】曲成侯蟲達。 又直衆切,音仲。與蚛同,蟲食物也。 又【集韻】徒冬切,音彤。【爾雅·釋訓】爞爞,薰也。爞或作蟲。【羣經音辨】蘊隆蟲蟲,蟲字又音徒冬切。 【韻會】俗作虫,非。
(蟲)考證:〔【大戴禮】八主蟲,故蟲八月。〕 謹照原文八主蟲改八主風,風主蟲。〔【爾雅·釋訓】爞爞董也。〕 謹照原文改爞爞薰也。

Buddhism words and phrases bug