Guest user from 54.92.193.89    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 7
Total Strokes: 7
Variants:

Pronunciation

Pinyin: yán, yàn, yín
Cantonese: jin4
JapaneseKun: KOTO IU KOTOBA
JapaneseOn: GEN GON GIN
Korean: EN UN
Vietnamese: ngôn

Dictionary definitions

Unicode: words, speech; speak, say

CE-Dict: "speech" or "words" radical in Chinese characters (Kangxi radical 149)/see also 言字旁[yan2 zi4 pang2]

Soothill: Words, speech; to speak.

21 Century bidirectional dictionary: 1.speech or word
2.to say

朗道漢英字典 - Lang Dao: character; say; speech; talk; word

懶蟲簡明漢英詞典: character; say; speech; talk; word

說文解字 - Shuowen: 《言部》言 直言曰言,論難曰語。从口䇂聲。凡言之屬皆从言。

康熙字典文字版 【酉集上】【言字部】 言
〔古文〕𢍗𢍬【唐韻】語軒切【集韻】【韻會】魚軒切,𠀤𤬝平聲。【說文】直言曰言,論難曰語。【周禮·大司樂註】發端曰言,答述曰語。【釋名】言,宣也。宣彼此之意也。【易·乾卦】庸言之信。【書·湯誓】朕不食言。【傳】言已出而反吞之也。【周禮·地官·大司徒】以鄕八𠛬糾萬民,七曰造言之𠛬。【註】譌言惑衆也。【論語】寢不言。【註】自言曰言。【史記·商君傳】貌言華也,至言實也,苦言藥也,甘言疾也。【唐書·徐伯彥傳】言者,德之柄也,行之主也,身之文也。 又辭章也。【書·洪範】五事,一曰貌,二曰言。【疏】言者,道其語有辭章也。【禮·曲禮】士載言。【註】言,謂會同要盟之辭。 又一句爲一言。【左傳·定四年】趙𥳑子曰:夫子語我九言。【論語】一言以蔽之。 又一字爲一言。【戰國策】臣請三言而已矣,曰海大魚。【前漢·東方朔傳】凡臣朔固已誦四十四萬言。 又猶議也。【屈原·離騷】初旣與余成言兮,後悔遁而有他。 又號令也。【周語】有不祀則修言。 又助語辭。【易·師卦】田有禽利執言。【註】語辭也。 又【爾雅·釋詁】言,我也。【詩·周南】言告師氏。【傳】言,我也。師,女師也。 又【博雅】問也。【周禮·春官】冢人:及葬,言鸞車象人。【註】言問其不如法度者。 又【廣雅】從也。 又【釋名】委也。 又言言,高大貌。【詩·大雅】崇墉言言。【註】高大也。 又簫名。【爾雅·釋樂】大簫謂之言。【註】編二十三管,長尺四寸。【韻會】或作䇾。 又官名。【書·舜典】命汝作納言,夙夜出納朕命,惟允。【傳】納言,喉舌之官。【唐書·高祖紀】攺納言爲侍中。 又幘名。【後漢·輿服志】幘者,賾也。尚書賾收,方三寸,名曰納言,示以忠正,顯近職也。 又地名。【詩·國風】出宿于干,飮餞于言。【傳】適衞所經之地也。 又山名。【隋書·地理志】郉州內丘縣有千言山。又【山海經】大荒之中有山,名曰大言,日月所出。 又州、縣名。【宋史·劉翊傳】有言州。【魏書·地形志】有萬言縣。 又人言,砒石別名。【本草綱目】砒出信州,故隱信字爲人言。 又姓。【潛夫論】桓叔之後有言氏,韓後姬姓也。又複姓。【潛夫論】魯之公族有子言氏。 又【正韻】夷然切,音延。義同。 又【集韻】牛堰切,音𤬝。訟也。 又【集韻】【正韻】𠀤魚巾切,音銀。和敬貌。【禮·玉藻】二爵而言言斯。【註】言言,與誾誾同,意氣和悅貌。【集韻】亦作訢。 又叶眞韻。【韓愈·孔戣墓銘】白而長身,寡笑與言,其尚類也,莫之與倫。 又叶五剛切,音昂。【詩·商頌】鬷假無言。叶上羹平,下爭彊。羹音郞,平音旁,爭音章。 又叶五姦切,音顏。【古詩】四座且莫諠,願聽歌一言。請說銅爐器,崔嵬象南山。 又叶魚戰切,音彥。【楊修·節遊賦】迴旋詳觀,目周意倦。御子方舟,載笑載言。 【說文】本作𠱫。从口,䇂聲。䇂,辠也,犯法也。【釋名】言之爲䇂也,寓戒也。鄭樵曰:言从舌从𠄞。𠄞,古上字,言出於舌上也。
考證:〔【論語】食不言。〕 謹照原文改寝不言。〔【周禮·春官】【註】言問其不知法度者。〕 謹照原文不知改不如。

朱芾煌:法相辭典 瑜伽十三卷十八頁雲:雲何言?謂諸如來十二分教、說名為言。

Buddhism words and phrases (term) words

CF-Dict: dire/mot/parole/opinion/propos

Han-De-Dict: Wort, Wörter (S)/sprechen (V)/Yan (Eig, Fam)/Radikal Nr. 149 = sprechen, sagen, Wort (Varianten: 讠, 訁)