Guest user from 54.221.75.115    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 8
Total Strokes: 8
Variants:

Pronunciation

Pinyin: jīn, jìn
Cantonese: gam1
JapaneseKun: KANE
JapaneseOn: KIN KON
Korean: KIM KUM
Vietnamese: kim

Dictionary definitions

Unicode: gold; metals in general; money

CE-Dict: gold/chemical element Au/generic term for lustrous and ductile metals/money/golden/highly respected/one of the eight ancient musical instruments 八音[ba1 yin1]

Soothill: hiraṇya (हिरण्य), 伊爛拏 which means cold, any precious metal, semen, etc.; or 蘇伐剌 suvarṇa (सुवर्ण), which means "of a good or beautiful colour", "golden", "yellow", "gold", "a gold coin", etc. The Chinese means metal, gold, money.

21 Century bidirectional dictionary: 1.gold or golden
2.metal
3.cash

21 Century bidirectional science and technology dictionary: gold - 化學

朗道漢英字典 - Lang Dao: aurum; gold; golden; metals; money
【化】 gold
【醫】 Au; auri-; auro-; aurum; chryso-; gold

懶蟲簡明漢英詞典: gold; golden; aurum; yellow metal

湘雅醫學專業詞典: Au;aur.;auri-;aurum;chrys-;chryso-;gold

說文解字 - Shuowen: 《金部》金 五色金也。黃為之長。久薶不生衣,百鍊不輕,从革不違。西方之行。生於土,从土;左右注,象金在土中形;今聲。凡金之屬皆从金。

康熙字典文字版 【戌集上】【金字部】 金
〔古文〕𨤾𨥄【唐韻】居音切【集韻】【韻會】【正韻】居吟切,𠀤音今。【易·繫辭註】天地之數,五五相配以成金木水火土。【疏】地四與天九相得,合爲金。【書·洪範】五行,四曰金,金曰從革。【傳】金可以攺更。【疏】可銷鑄以爲器也。【又】從革作辛。【傳】金之氣味。【疏】金之在火,別有腥氣,非苦非酸,其味近辛,故云金之氣味。 又金有五色。【說文】五色金,黃爲之,長久薶,不生衣。百煉不輕,從革不違,西方之行,生於土。【爾雅·釋器】黃金謂之璗,其美者謂之鏐,白金謂之銀,其美者謂之鐐。【書·禹貢】厥貢惟金三品。【傳】金銀銅也。【前漢·食貨志】金有三等,黃金爲上,白金爲中,赤金爲下。【註】白金,銀也。赤金,丹陽銅也。師古曰:金者五色,黃金、白銀、赤銅、靑鉛、黑鐵。 又【公羊傳·隱五年】百金之魚。【註】百金,猶百萬也。古者以金重一斤,若今萬錢矣。【莊子·逍遙遊】不過數金。【註】百金,金方寸,重一斤爲一金。百金,百斤也。【史記·平準書】黃金一斤。【註】索隱曰:如淳云:時以錢爲貨,黃金一斤直萬錢,非也。又臣瓚云:秦以一鎰爲一金,漢以一斤爲一金,是其義也。董彥遠曰:漢一斤金四兩,直二千五百文。【正字通】或曰古十兩爲一斤。兵法:興師一萬,日費千金。燕昭王以千金養士,皆此數也。非若今人以二十四銖爲一金也。 又樂有八音,一曰金。【左傳·成十二年】金奏作于下。【疏】金奏,擊鐘以爲奏樂之節。金,謂鐘及鎛也。【周禮·春官·鍾師】掌金奏。 又兵也。【禮·中庸】衽金革。【朱註】金戈兵之屬。 又【韻會】軍行鉦鐸曰金。【釋名】金鼓。金,禁也,爲進退之禁也。【前漢·李陵傳】聞金聲而止。【註】金,鉦也。一名鐲。 又黃色也。【前漢·宣帝紀】金芝九莖,產於函德殿銅池中。【註】金芝,色像金也。【李白·宮中行樂詞】柳色黃金嫩。 又堅也。【前漢·司馬相如傳】上金隄。【註】金隄,言水之隄塘,堅如金也。【賈誼·過秦論】金城千里。 又官名。【周禮·秋官】職金掌凡金、玉、錫、石、丹靑之戒令。【魏志·王修傳】行司金中郞將。【唐書·百官志】更金部曰司金。【遼史·國語解】隂山採金置冶採鍊,名山金司。【元史·世祖紀】置淮南淘金司。又【前漢·百官公卿表】更名執金吾。【註】金吾,鳥名也,主辟不祥。天子出行,職主先導,以禦非常,故執此鳥之象,因以名官。【古今注】金吾,棒也。以銅爲之,黃金塗兩末,謂爲金吾御史大夫。司隷校尉,亦得執焉。 又【論語·摘輔象】風后受金法。【註】金法,言能決理是非也。 又地名。【五音集韻】金州,周爲附庸國,魏於安康縣置東梁州,後周攺爲金州。又【前漢·地理志】金城郡。【註】昭帝始元六年置。應劭曰:初築城得金,故曰金城。臣瓚曰:稱金,取其堅也。【方輿勝覽】楚威王置金陵邑,因其地有王氣,埋金鎮之,故名。 又山名。【廣輿記】在鎮江府城西北江中,唐裴頭陀於此開山得金,故名。又【述異記】黃金山,生交讓樹。【又】南金山有師子獸。 又臺名。【白帖】燕昭王置千金于臺上,以延天下之士,故謂黃金臺。 又花名。【五代史·附錄】湯城淀池多異花。一曰旱金,大如掌。 又樹名。【洞冥記】影蛾池北有生金樹。破之皮閒有屑,如金而色靑,亦名靑金樹。 又草名。【周禮·春官·鬱人註】鬱金香草,宜以和鬯。又【拾遺記】祖梁國獻蔓金苔。【正字通】百兩金,藥名。又【唐本草】牡丹,亦名百兩金。 又古天子號。【帝王世紀】少昊氏以金德王,故號金天氏。又國號。【金史·太祖紀】國有金水,源產金,故號大金。 又姓。【五音集韻】古天子,金天氏之後。又漢複姓。金留氏,出《姓苑》。 又書名。【前漢·蕭望之傳】金布令甲。【註】金布者,令篇名也。其上有府庫金錢布帛之事,因以名篇令甲者其篇甲乙之次。【唐書·藝文志】海蟾子元英還金篇一卷。【宋史·藝文志】叢金訣一卷。 又神名。【前漢·郊祀志】或言益州有金馬碧雞之神。【註】金形似馬,碧形似雞。 又闕門名。【前漢·公孫弘傳】待詔金馬門。【註】武帝時更名魯班門爲金馬門。 又金精,珠名。見【博雅釋珠】。 又鍾名。【拾遺記】帝顓頊有浮金之鍾。 又星名。【酉陽雜俎】北斗第三星曰視金。【淸異錄】高麗謂星曰屑金。 又金丹。【抱朴子·金丹卷】神人授之金丹仙經。 又石名。【淮南子·地形訓】黃澒五百歲生黃金。【註】澒,水銀也。黃金,石名。 又去聲。【字彙補】音噤。【荀子·解蔽篇】金口閉舌。 又【韻補】叶居良切,音疆。【易林】剛柔相傷,火爛銷金。
考證:〔【前漢·宣帝紀】金芝九莖,產於丞德殿銅池中。〕 謹照原文丞德殿改函德殿。

Buddhism words and phrases gold

CF-Dict: métal/or/armes/(nom de famille)/167e radical

Han-De-Dict: Gold (Element 79, Au) (S, Chem)/Metall (S)/Jin (Eig, Fam)/Radikal Nr. 167 = Metall, Gold, Geld (Variante: 釒) (Sprachw)

Finnish: metalli, raha, kulta, pronssi