Guest user from 3.235.107.209    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 9
Total Strokes: 9
Variants:

Pronunciation

Pinyin: jiǔ
Cantonese: gau2
JapaneseKun: NIRA
JapaneseOn: KYUU KU
Korean: KWU

Dictionary definitions

Unicode: scallion, leek; radical 179

CE-Dict: leek

21 Century bidirectional dictionary: 1.fragrant-flowered garlic; (Chinese) chives

朗道漢英字典 - Lang Dao: leek
【醫】 Allium odorum non L.; Allium tuberosum Roxb.

懶蟲簡明漢英詞典: leek

說文解字 - Shuowen: 《韭部》韭 菜名。一穜而久者,故謂之韭。象形,在一之上。一,地也。此與耑同意。凡韭之屬皆从韭。

康熙字典文字版 【戌集中】【韭字部】 韭
【廣韻】【集韻】【韻會】舉有切【正韻】已有切,𠀤音久。【說文】菜名。一種而久者,故謂之韭。象形。在一之上。一,地也。【韻會】通志云:韭性溫,謂之草鍾乳。【禮·曲禮】韭曰豐本。又【內則】豚,春用韭,秋用蓼。【儀禮·聘禮】韭葅。【列子·天瑞篇】老韭之爲莧也。【埤雅】韭之美在黃。 又【爾雅·釋草】蒮,山韭。【疏】韭生山中者名蒮。【本草】李時珍曰:諸葛韭,亦山韭也,但因人命名耳。 又【本草】孝文韭,生塞北,狀如韭,云是魏孝文帝所種。 又【羣芳譜】水韭,五六月堪食,不葷而脃。【北戸錄】水韭,生於池塘中,葉似韭,得非龍爪韭乎。字林云:簽,水中野韭也。 又【本草】麥門冬,一名禹韭,齊名愛韭,秦名烏韭,楚名馬韭,越名羊韭。

CF-Dict: poireau/ciboule/179e radical

Han-De-Dict: Porree (u.E.) (S)/Radikal Nr. 179 = Lauch, Knoblauch (u.E.) (S)