Guest user from 3.236.231.61    ToolsDiscussionPage History Translator

Information about character(s)

Radical:
Radical Strokes: 1
Additional Strokes: 3
Total Strokes: 4
Variants:

Pronunciation

Pinyin: dān
Cantonese: daan1
JapaneseKun: AKA NI
JapaneseOn: TAN
Korean: TAN
Vietnamese: đam

Dictionary definitions

Unicode: cinnabar (native HgS); vermilion (artificial HgS used as pigment)

CE-Dict: red/pellet/powder/cinnabar

Soothill: Red, cinnabar color; a remedy, drug, elixir.

21 Century bidirectional dictionary: 1.red
2.[Chinese Medicine] a small pill; a pellet; a powder

朗道漢英字典 - Lang Dao: red

懶蟲簡明漢英詞典: red

湘雅醫學專業詞典: dan

說文解字 - Shuowen: 《丹部》丹 巴越之赤石也。象采丹井,一象丹形。凡丹之屬皆从丹。

康熙字典文字版 【子集上】【丶字部】 丹
〔古文〕𠁿㣋𠕑【唐韻】都寒切【集韻】【韻會】多寒切【正韻】都艱切,𠀤音單。赤色丹砂也。【書·禹貢】礪砥砮丹。【山海經】丹以赤爲主,黑白皆丹之類。【陶弘景曰】卽朱砂也。 又道家以烹鼎金石爲外丹,吐故納新爲內丹。【黃庭經】九轉八瓊丹。【註】八者:朱砂,雄黃,空靑,硫黃,雲母,戎鹽,硝石,雌黃也。 又【博物志】和氣相感,則陵出黑丹。仁主壽昌,民延壽命,天下太平。 又以朱色塗物曰丹。【揚雄·解嘲】朱丹其轂。 又容美曰渥丹。【詩·秦風】顏如渥丹。 又赤心無僞曰丹。【謝朓詩】旣秉丹石心,寧流素絲涕。 又姓。漢丹玉,宋丹山,明丹衷。 又丹陽,郡名。漢武帝攺鄣郡爲丹陽郡。晉武帝分立宣城,毗陵二郡。又州名。本赤翟地,元魏置汾州,後改丹州。又【崔豹古今註】丹徼,南方徼,色赤,故稱丹徼,爲南方之極也。 又丹丹,國名。見【南史】。 又【山海經】鳳凰產于丹穴。又竊丹,鳥名。爲九鳳之一。 又牡丹,花名。【本草】一名鼠姑。又木丹,梔子花別名。紫丹,茈草別名。 又叶都懸切,音顚。【陸機·羅敷歌】南崖充羅幕,北渚盈輧軒。淸川含藻景,高岸被華丹。 【說文】丹巴,越赤石。外象丹井,中象丹形,靑彤雘等字从此。

Buddhism words and phrases cinnabar

CF-Dict: rouge/vermillon

Han-De-Dict: Kügelchen, Pulver (u.E.)/Rot, Zinnoberrot (u.E.)